Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Rekvizīti

Rekvizīti:

Nosaukums: Meža pētīšanas stacija
Juridiskā adrese: Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV- 4860
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90010256120
PVN maksātāja reģistrācijas kods LV90010256120
AS Citadele banka, kods PARXLV22
konts LV56PARX0016195500001
AS SEB banka, kods UNLALV2X
konts LV66UNLA0055003756788