Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Meža sēklu kontroles laboratorija

Meža  koku un krūmu sēklu kontroli veic Meža pētīšanas stacijas struktūrvienība – Meža sēklu kontroles laboratorija (MSKL).

  Sēklu paraugu analīzes tiek veiktas atbilstoši Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem vai izmantojot citas metodes, ja klients to pieprasa. Pēc analīžu veikšanas MSKL izsniedz klientam sēklu kvalitāti apliecinošu dokumentu – testēšanas pārskatu.

    2013.gada 26.novembra MK noteikumu Nr.159 „Noteikumi par meža reproduktīvi materiālu” 46.10.punkts nosaka, ka tirgojot sēklas, tām etiķetē jānorāda pēc ISTA izstrādātiem noteikumiem atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārējās prasības" meža koku un krūmu sēklu bioloģiskās un bioķīmiskās testēšanas jomā akreditētā sēklu kontroles laboratorijā izvērtētu informāciju par:

  • sēklu tīrība (tīro sēklu masas īpatsvars procentos),
  • tīro sēklu dīgtspēju vai dzīvotspēju (procentos),
  • 1000 tīru sēklu masa,
  • dīgtspējīgo vai dzīvotspējīgo sēklu skaitu kilogramā (dzīvotspējīgo sēklu skaitu nosaka, ja praktiski nevar noteikt sēklu dīgtspēju).

     Viena no prasībām, lai sēklas tiktu sertificētas, ir sēklu partijas sugas tīrība. Tai jābūt vismaz 99,0%, izņemot radnieciski tuvu koku sugu sēklu piejaukumu. „Sēklu sugas tīrību apliecina pārbaužu rezultāti, kas iegūti Meža pētīšanas stacijas Meža sēklu kontroles laboratorijā vai citā atbilstoši standartam  sēklu kontroles laboratorijā vai citā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārējās prasības" meža koku un krūmu sēklu bioloģiskās un bioķīmiskās testēšanas jomā akreditētā sēklu kontroles laboratorijā pēc ISTA izstrādātiem noteikumiem” (26.11.2013 MK noteikumu Nr.159 „Noteikumi par meža reproduktīvi materiālu” 28.2.punkts).  

    Sēklu sugas tīrības noteikšanai laboratorijā jāiesniedz vidējais sēklu paraugs, kurš noņemts un iesaiņots atbilstoši ISTA noteikumu prasībām. Sēklu partiju raksturojošu vidējo sēklu paraugu noņemšanu pēc vienošanās ar klientu veic Valsts meža dienesta Mežsaimniecības daļas vecākie inspektori meža reproduktīvā materiāla kontroles jautājumos.

Pieprasījums sēklu analīžu veikšanai

Maksas pakalpojumu cenrādis